Výchovné poradenství

Výchovní poradci Slovanského gymnázia:
Mgr. Stanislav Hanák a Mgr. Hana Pavelčáková

Do oblasti výchovného poradenství je zahrnuta široká škála činností, jejichž smyslem je zkvalitňovat výchovný a vzdělávací proces úzkou spoluprací se studenty, s jejich rodiči a třídními profesory. Do tohoto okruhu patří např. práce se studenty, kteří mají dočasné či trvalé problémy se specifickými poruchami učení a dalšími poruchami nebo kteří se dostali do psychických potíží vycházejících z rodinného nebo školního prostředí.
 
Tomuto účelu slouží konzultační hodiny výchovných poradců:
 
Jiřího z Poděbrad  | Mgr. Stanislav Hanák | úterý, středa 13:30 – 14:15
je možné domluvit i jiný oboustranně vyhovující termín telefon: 588 501 210 

Pasteurova ulice    | Mgr. Hana Pavelčáková |  pondělí 12:50 – 14:10 
je možné domluvit i jiný oboustranně vyhovující termín telefon: 602 946 801, 588 501 334 
 
 
Jednou z hlavních součástí pracovní náplně výchovného poradce je tzv. kariérové poradenství, jehož cílem je poskytovat co nejvíce kvalitních informací zejména studentům maturitních tříd o možnostech jejich budoucího působení – tedy dalšího studia. Proto výchovný poradce navštěvuje různé semináře a nabízená setkání se zástupci vysokých škol, získává od nich informační materiály a ty pak vyvěšuje na nástěnky v 1. poschodí SGO na třídě Jiřího z Poděbrad nebo na nástěnky v přízemí pavilonu A na elokovaném pracovišti na Pasteurově ulici. Mnoho cenných informací a materiálů získává každoročně návštěvou Veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS v Brně. Aby měli studenti dostatek garantovaných informací o studiu na VŠ, obstarává jim podle zájmu potřebné výtisky tzv. Seznamového čísla Učitelských novin. Organizuje rovněž besedy pro studenty se zástupci různých fakult, aby měli aktuální a bezprostřední informace o novinkách ve vzdělávání. V období před podáváním přihlášek na VŠ je v každodenním styku se studenty při poskytování rad týkajících se výběru fakult a při vyplňování předepsaných tiskopisů. Po skončení přijímacích řízení následně shromažďuje informace o úspěšnosti našich absolventů a zpracovává je pro statistické potřeby.

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Jedná se o oblast zabývající se prevencí v oblastech:
a) agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie
b) záškoláctví,
c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě,
e) spektrum poruch příjmu potravy,
f) negativní působení sekt,
g) sexuální rizikové chování,

s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky.

V oblasti prevence jsou našimi partnery: Sdružení  D, P – centrum, PPP Olomouc, Policie České republiky, MP Education, Activities 4 you

S cílem podpořit pozitivní vztahy v třídních kolektivech organi­zujeme pro primy a první ročníky adaptační kurzy, následují programy zaměřené na šikanu pro primy, na kyberšikanu pro sekundy, na poruchy příjmu potravy pro tercie, na právní minimum pro kvarty, na užívání návykových látek pro kvinty a první ročníky. Programy se týkají i odpovídajících ročníků francouzské sekce.

Tato páteř preventivních aktivit je doplňována dalšími programy zaměřenými na sexualitu, zdravý životní styl, rasismus, …, návštěvami kulturních akcí (např. Jeden svět), besedami pro rodiče a školeními pro pedagogy.

Metodikem prevence je Mgr. Petra Martišková, e-mail: martiskova@sgo.cz,
konzultační hodiny:
Pasteurova 19, pátek od 13:30 do 14:00
tř. Jiřího z Poděbrad 13, středa od 13:30 do 14:00
Telefonicky nebo e-mailem je možné domluvit i jiný oboustranně vyhovující termín.

Potřebujete – li se zorientovat v prevenci rizikového chování doporučujeme http://www.prevence-info.cz/