Historie Slovanského gymnázia

V době svého založení (1. října 1867) bylo Slovanské gymnázium jedinou střední školou s českým vyučovacím jazykem na střední a severní Moravě. Díky jasné koncepci i kvalitní práci a nadšení profesorského sboru vyrostlo Slovanské gymnázium z nesmírně skromných podmínek v elitní centrum vzdělanosti a českého vlasteneckého života. V té době suplovalo v Olomouci dosud absentující univerzitu. První maturity na Slovanském gymnáziu se uskutečnily v roce 1872 za přítomnosti panovníka císaře Františka Josefa I.

Mezi jeho téměř 13 000 absolventy byli a jsou významní vědci, umělci, spisovatelé, pedagogové, lékaři a politikové. Za všechny jmenujme J. E. Františka kardinála Tomáška (maturitní ročník 1918), arcibiskupa pražského a Primase českého, který byl osobností s mimořádným morálním kreditem a mezinárodní autoritou. Vzpomeňme i na ty, kteří byli umučeni v nacistických koncentračních táborech, na aktivní účastníky odboje, padlé na frontách obou světových válek i na oběti perzekuce komunistického režimu. Je symbolické, že gymnázium, v němž se v současnosti úspěšně rozvíjí bilingvní česko-francouzská sekce, má mezi svými 96 bývalými studenty, kteří za demokratické ideály podstoupili oběť nejvyšší, i pilota Františka Dýmu, který 21. května 1940 padl v leteckém souboji při obraně Paříže.

Slovanské gymnázium prošlo více než stoletým vývojem, který svými proměnami obrážel vývoj naší společnosti. K největším deformacím došlo v důsledku reforem poplatných totalitnímu režimu. V roce 1951 bylo Slovanské gymnázium administrativně sloučeno s reálkou a násilně vystěhováno z historické budovy v Kosinově ulici, vybudované z dobrovolných sbírek českých vlastenců v roce 1884. I přes svou inspirující intelektuální atmosféru bylo Slovanské gymnázium v roce 1953 po 86 letech hodnotné pedagogické práce degradováno na jedenáctiletku. Záslužným činem absolventů školy bylo v roce 1969 založení sekce Slovanského gymnázia při Vlastivědné společnosti muzejní. Sekce si v rámci možností daných dobou kladla za cíl sdružovat absolventy školy a uchovat její tradici v povědomí kulturní veřejnosti.

V nadějném roce 1968 ředitelství školy usilovalo o znovuzískání čestného názvu a o renesanci její úrovně obsahovou změnou výuky v experimentálně zavedených primách a sekundách (1968-1970). Snahou o výraznější profilaci gymnázia v deformovaném školském systému bylo v roce 1986 otevření oboru s rozšířenou výukou matematiky a oboru s rozšířenou výukou cizích jazyků.

K zásadnímu obratu v životě školy došlo až v roce 1990. Dne 19. listopadu 1990 byl řediteli školy slavnostně předán dekret o navrácení historického názvu Slovanské gymnázium s účinností od 3. září 1990. V tento den bylo otevřeno i sedmileté studium a svoji činnost zahájila bilingvní česko-francouzská sekce. Po nesmírném úsilí, vynaloženém na vyučování v provizorních podmínkách, byla po rekonstrukci zprovozněna a za přítomnosti velvyslance Francouzské republiky dne 13. února 1991 pro výuku předána budova v Pasteurově ulici.

Současný profesorský sbor se hrdě hlásí k tradici Slovanského gymnázia a v nových podmínkách rozvíjí generacemi vytvořené intelektuální a morální hodnoty. Usiluje o transformaci školy v moderní vzdělávací instituci s širokými možnostmi uplatnění svých absolventů.

RNDr. Vladimír Zicháček

Jan Evangelista Kosina

(1827 – 1899)

Klasický filolog, literát, překladatel, nadšený, obětavý a organizačně schopný český vlastenec, od roku 1877 zemský školní inspektor. Před nástupem do funkce ředitele SGO působil krátce jako vychovatel a poté jako gymnaziální profesor v Hradci Králové ( 1853-1867). Ve vzpomínkách první generace studentů SGO je vykreslován jako výrazná osobnost s neobyčejným pedagogickým talentem a charismatem. Během jeho ředitelského období se Slovanské gymnázium stalo elitním centrem vzdělanosti a kulturního a společenského života.

1867 – 1877

Vojtěch Kotsmích

(1835 – 1906)

Klasický filolog a spisovatel, nositel řádu železné koruny 3. třídy. Před nástupem na místo ředitele vyučoval na gymnáziích v Brně a ve Strážnici (ředitel), roku 1888 byl jmenován zemským školním inspektorem. Za jeho působení ve funkci ředitele se Slovanské gymnázium konečně dočkalo nové vlastní budovy (1884). Podle vzpomínek studentů nebyl příliš oblíben pro svou strohost, přísnost (zakázal například gymnazijní výlety) a až nedůstojnou loajalitu k rakouskému mocnářství.

1878 – 1888

P. Maxmilián Vrzal

(1839 - 1913)

Kněz, člen premonstránského řádu, vládní rada, aprobován pro vyučování českému jazyku, latině a řečtině. Před nástupem na místo Slovanského gymnázia působil na gymnáziu v Přerově. Oproti svému předchůdci, byl žáky i olomouckou veřejností oblíben pro své pedagogické dovednosti, spravedlivý přístup a vlastenecké cítění. Studenti jej přezdívali „škýs“ podle vrcholové karty z taroků.

1889 – 1907

Karel Kořínek

(1856 - 1920)

Rodák z Nové Ulice, absolvent SGO v roce 1874, klasický filolog, předseda pěvecko-hudebního spolku Žerotín (1910-1919). Před nástupem na místo ředitele působil na gymnáziích ve Velkém Meziříčí, Brně a Třebíči (ředitel). Za svého funkčního období obnovil tradici studentských majáles na Svatém Kopečku, spojených s veselým programem, zpěvem a taneční zábavou. Organizoval přednášky o významných spisovatelích a jejich vlivu na národní uvědomění českého obyvatelstva.

Studenti vzpomínali na jeho černobílého psa Pegase, pobíhajícího o přestávkách po chodbách školy a žadonícího o něco na zub.

1907 – 1920

Vít Hřivna

(1867 - 1936)

Rodák z Příkaz, absolvent SGO (1885), klasický filolog, osobní přítel prezidenta T. G. Masaryka. Před nástupem na místo ředitele působil na gymnáziu v Příbrami, Olomouci a Valašském Meziříčí.

1920 – 1924

František Slavík

(zemřel 8. 6. 1943)

Vyučoval češtině, němčině, dějepisu a zeměpisu, před nástupem na místo ředitele působil na II. české státní reálce v Brně – Křenové ulici.

1924 – 1933

František Haderka

(1886 - 1954)

Absolvent filozofické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity, regionální politik, publicista, olomoucký zpravodaj Lidových novin (1923). Před nástupem na místo ředitele působil v Olomouci na dívčím gymnáziu, učitelském ústavu a v Šumperku jako ředitel české reálky. V době jeho funkčního období vyrostlo Slovanské gymnázium v největší olomouckou střední školu (v roce 1939 mělo téměř 900 žáků).

1934 – 1940

František Haderka zdravotní dovolená, zastupuje Richard Strnad od 10.7.1941 zastupuje Rostislav Bartocha

1940 – 1941

Rudolf Hikl od 12.5.1945 zatimní správce PhDr. Jan Springer

(1890 - 1970)

Vystudoval obory dějepis a zeměpis na filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovké univerzity. Před nástupem na místo ředitele působil na gymnáziu v Táboře, slovenské Skalici a Banské Štiavnici (ředitel) a od roku 1939 jako ředitel na Českém dívčím reformním reálném gymnáziu v Olomouci. Po válce vedl obnovené české Reálné gymnázium v Moravské Třebové. V roce 1948 nedobrovolně opustil školství a stal se zaměstnancem Studijního a lidovýchovného ústavu kraje Olomouckého. Publikoval vlastivědné práce.

1941 – 1945

PhDr. Jan Springer

(1893 - 1978)

Literární historik a bibliograf, člen Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci. Vystudoval obory čeština a němčina na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity. Před přeložením na SGO v roce 1938 (po mnichovském diktátu) vyučoval osmnáct let na reálce v Šumperku. Pro svůj tolerantní přístup a přátelský postoj ke studentům patřil k nejoblíbenějším pedagogům. Zasadil se o obnovení názvu Slovanské gymnázium.

1945 – 1948

PhDr. Jaroslav Hanáček

(1903 - 1968)

Sociolog, levicově orientovaný intelektuál. Před nástupem na místo ředitele působil na gymnáziích v Kyjově, Banské Štiavnici, Orlové, Přerově a po válce v ředitelské funkci ve Šternberku.

1949 – 1951

PaedDr. Miloslav Zedek

(1908 - 2001)

Matematik, profesor České reálky v Olomouci. Byl vězněn v několika koncentračních táborech, od roku 1945 působil na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého.

1951 – 1954

PhDr. František Tvrdoň

(1913 - 1981)

Absolvent učitelského ústavu v Olomouci, po válce vystudoval češtinu, angličtinu a filozofii, plynně hovořil i dánsky, švédsky, německy, rusky a srbochorvatsky. Za protektorátu byl přidělen na oddělení pro mladistvé na Úřad práce v Olomouci, kde zodpovídal za organizaci pracovních sil pro totální nasazení v Říši. I když svého postavení využil k individuální pomoci mnoha lidem, vlna rozhořčení bývalých studentů Slovanského gymnázia, vyslaných za okupace na práci do Německa, při oslavách 90. výročí založení školy dala podnět k jeho odstranění z funkce ředitele.

1954 – 1958

Otto Ficner

(1919 - 1983)

Dálkovým studiem na Vysoké škole pedagogické získal v roce 1955 aprobaci pro vyučování dějepisu, zeměpisu a občanské nauky. V 60. letech byl stranickým pracovníkem Okresního výboru komunistické strany Československa a odborným asistentem na katedře marxismu-leninismu. Za svůj občanský postoj v roce 1968 byl vyškrtnut z komunistické strany a měl zákaz přednášet. Studenty oslovoval „sokolíku“ a byl oblíben pro přehlednou prezentaci učiva.

1958 – 1959

Miroslav Hrabovský

(1908 - 1976)

Absolvent učitelského ústavu v Příboře – aprobace pro matematiku, fyziku, biologii a chemii. Pro odbojovou činnost byl za okupace vězněn v několika koncentračních táborech. Před nástupem na SGO vedl odbor kultury Krajského národního výboru v Olomouci. Po rozdělení „jedenáctiletky“ v roce 1963 se stal ředitelem Základní školy na tř. Jiřího z Poděbrad. V 70. letech byl kvůli veřejnému vyjádření nesouhlasu s komunistickým režimem perzekuován.

1960 – 1963

Antonín Sosík

(1907 - 1973)

Absolvent učitelského studia chemie a zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Před nástupem na SGO působil na středních školách v Prostějově, Olomouci a Přerově. Ve vzpomínkách svých bývalých žáků je popisován jako výjimečná osobnost se smyslem pro humor a pochopení pro problémy učitelů i „pubertální slabosti“ studentů. V době jeho ředitelského působení se odehrály oslavy 100. výročí založení gymnázia a škole byl udělen řád práce.

1963 – 1969

Oldřich Medek

(1926 - 1997)

Vystudoval češtinu a ruštinu na Masarykově univerzitě v Brně. Byl ruštinářem tělem i duší, podporoval družební styky se školou v Kostromi v Sovětském svazu. Jako ředitel důsledně dbal na formální pořádek i plnění stranických direktiv. Úspěšně vyřešil stísněné prostorové podmínky stavbou pavilonu v areálu školy a v letech 1984-1986 zařídil generální opravu celé školní budovy.

1969 – 1986

RNDr. Vladimír Bukáček

(*7. 3. 1934)

Vystudoval matematiku a deskriptivní geometrii (1957). Před nástupem na SGO v roce 1961 vyučoval na gymnáziu v Pacově a Gymnáziu Jana Opletala v Litovli. Působil rovněž na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého a v Krajském pedagogickém ústavu Olomouc. Jako ředitel SGO v roce 1986 prosadil otevření tříd s rozšířenou výukou matematiky, po převratu se zasloužil o vznik víceletého gymnázia a založení česko-francouzské sekce. Díky jeho mimořádnému úsilí došlo k navrácení historického názvu Slovanské gymnázium.

1986 – 1992

RNDr. Vladimír Zicháček

(2. 1. 1943 – 21. 5. 2018)

Olomoucký rodák, absolvent SGO (1960), autor a spoluautor gymnaziálních učebnic. Po studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vyučoval na gymnáziu ve Vsetíně a ve Šternberku. Svých pedagogických zkušeností využil jako metodik – didaktik na Krajském pedagogickém ústavu v Olomouci. Od roku 1989 pracoval na SGO ve funkci zástupce ředitele školy a v letech 1992-2007 na postu jejího ředitele. Stál u zrodu studentských výměnných pobytů s holandským Christelijk Lyceum Veenendaal (od roku 1992) a Gaussovým gymnáziem ve Wormsu (od roku 1998). Jako ocenění jeho úsilí o rozvoj česko-francouzské sekce gymnázia mu francouzská vláda v roce 2005 udělila vysoké vyznamenání Řád důstojníka akademických palem. Byl neúnavným propagátorem slavných tradic Slovanského gymnázia a zasloužilým členem Vlastivědné společnosti muzejní.

1992 – 2007

RNDr. Radim Slouka

(*16. 5. 1964)

Olomoucký rodák, absolvent Slovanského gymnázia (1982) a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého (1987). Před nástupem do funkce ředitele vyučoval čtyři roky na Základní škole Holečkova a šestnáct let na Slovanském gymnáziu. Je autorem učebnic matematiky pro ZŠ a nižší stupeň gymnázií a Sbírky úloh z matematiky. Výrazně se podílel na řadě projektů zaměřených na modernizaci výuky matematiky. Zasloužil se o vybudování moderní dostavby Slovanského gymnázia (2013), která patří mezi nejlépe vybavené školní budovy v republice.

2007 – dosud
2019

c.k. Slovanské gymnasium

1. 10. 1867 – 1890

c.k. České gymnasium

1890 – 1919

Státní československé reálné gymnasium

1919 – 1947

Slovanské gymnasium

1947 – 1953

1. jedenáctiletá střední škola

1953 – 1963

SVVŠ (Střední všeobecně vzdělávací škola)

1963 – 1969

Gymnázium tř. Jiřího z Poděbrad

1969 – 1990

Slovanské gymnázium

1990 – dosud
2019

Ministerský výnos

Ministerský výnos – učit češtině na gymnáziu po dvou hodinách týdně jako povinnému předmětu (byl to průlom do výhradního panství němčiny na středních školách)

28. 7. 1848

Výuka češtiny v Olomouci na německém gymnáziu

Výuka češtiny v Olomouci na německém gymnáziu, česky vyučováno i v matematice, psychologii a přírodopisu

1848 – 1849

V češtině vyučováno až od 2. ročníku (3 hod. týdně)

1856 – 1857

Nové nařízení ministerstva zřídit na gymnáziu s dostatečným počtem německých žáků slovanské pobočky a vyučovat na nich částečně česky

1861

Na gymnáziu v Olomouci pobočky německé a slovanské

1861 – 1862

Školské úřady a místodržitelství podávají návrh ministerstvu zřízení nižšího českého gymnázia v Brně a v Olomouci

1863

Návrh důrazně opakován

1864

Petice moravskému sněmu (8 tisíc podpisů)

Poslanec Ignát Wurm tlumočil české stanovisko zemskému sněmu, odpověď ministerstva byla kladná, ale zdlouhavá jednání znemožnila realizaci

1865

Císař František Josef I. kabinetním listem povoluje zřízení nižšího státního čtyřtřídního gymnázia s českou vyučovací řečí v Olomouci a v Brně

18. 10. 1866

Ministerstvo rozhodlo, že oba ústavy budou otevřeny počátkem školního roku 1867/68

27. 1. 1867

Smlouva o pronájmu domu měšťana Antonína Pura na Záhrobí č.151 (dnes Purkrabská ulice č. 3) na 10 let

15. 7. 1867

Příjezd nového ředitele Jana Evangelisty Kosiny, převzetí budovy ústavu

20. 8. 1867

Zahájen 1. školní rok

Nápis na budově “c.k. Slovanské gymnasium”, 235 žáků

1. 10. 1867

Třetina žáků z německého gymnázia odešla do českého gymnázia

V jedné třídě bylo 86 žáků, počátky ústavu jsou těžké, chybí vhodné místnosti a peníze ke stavbě nové budovy

První zpráva výroční
1867 – 1868

Na základě prosincové ústavy z roku 1867 rozhodnuto o vyučovacím jazyku českém ve všech třídách

20. 3. 1868

Zřízen “Podporovací fond” gymnázia

1869

Císařským rozhodnutím ústav povýšen na vyšší gymnázium

Potřeba nových místností, zajištěno přízemí vedlejšího domu, Občanská beseda na Dolním náměstí přenechala gymnáziu 5 místností

16. 7. 1869

Postupný přechod k vyššímu gymnáziu

Třídy kvinta-oktáva pronájmy dalších místností: dům č. 5 (č. pop. 150) – Purkrabská ulice, dům č. pop. 152 – roh Žerotínova náměstí. a Panské ulice, dům č. 29 (č. pop. 109) – Kateřinská ulice, dům č. 6 (č. pop. 176) – Panská ulice, dům č. 9 (č. pop. 602) – Sokolská ulice (Matiční škola). Celkem 8 tříd po dvou paralelkách – tedy 16 učeben na 5 místech

1869 – 1872

Založen 32členný orchestr Slovanského gymnasia

1871

Založení spolku Moravských učitelů

Zakladatel Jan Evangelista Kosina; vydával pedagogický časopis “Komenský”

1871

První maturity za přítomnosti císaře Fr. Josefa I, podnět ke stavbě nové budovy gymnázia

Z podnětu ředitele Slovanského gymnasia Kosiny založena Matice školská

1872

První ples Slovanského gymnasia v městské Redutě

1873

Do Olomouce zavítal František Palacký

Byl uvítán před Občanskou besedou žáky Slovanského gymnasia

26. 7. 1873

Ředitel Kosina jmenován zemským dozorcem škol v Čechách

1877

Ředitel Slovanského gymnasia Vojtěch Kotsmích

1878 – 1888

Naděje na vlastní budovu

Intervence poslance Ignáta Wurma

1879

Souhlas rakouské vlády ke stavbě samostatné budovy gymnázia

1880

Začátek stavby nové budovy Slovanského gymnasia před Hradskou bránou

1882

Muzeum v Olomouci

Prof. Slovanského gymnasia Havelka a Prasek a poslanec Wurm založili muzeum v Olomouci

1883

Časopis vlasteneckého muzejního spolku

1884

Slavnostní otevření vlastní budovy Slovanského gymnasia za přítomnosti místodržitele hraběte Schönborna, ulice Radeckého (dnešní Kosinova), u vchodu vsazena pamětní deska

14. 9. 1884

Zahájeno vyučování v nové budově

1884 – 1885

Vojtěch Kotsmích jmenován c.k. zemským školdozorcem v Čechách

29. 6. 1888

Ředitelem Slovanského gymnasia P. Maxmilián Vrzal člen premonstrátského řádu – řídil ústav 18 a půl roku

11. 2. 1889

Změna názvu “Slovanské” na “České”gymnázium

1890

Sjezd prvních maturantů po 25 letech

1897

Ředitelem Karel Kořínek

1907

Z průčelí odstraněn nápis “Slovanské”

1908

Ředitelem gymnázia Karel Kořínek, předseda “České besedy” a “Žerotína”

1908 – 1920

Budova gymnázia zabrána vojskem (vojenská ubytovna)

Vyučování probíhalo v Matiční budově české reálky v odpoledních hodinách (Sokolská ulice)

počátek srpna 1914

Z 29 abiturientů 27 konalo vojenskou službu

1915

Návrat gymnázia do vlastní budovy

21. 2. 1916

Maturovali řádně jen dva abiturienti

1917 – 1918

Slib věrnosti žáků gymnázia československému státu v aule školy

5. 11. 1918

Slib věrnosti profesorského sboru na radnici za přítomnosti členů Národního výboru

15. 11. 1918

Nový učební řád

Vlastivědné základy, čeština je upřednostněna před klasickými jazyky (snížen počet hodin latiny a řečtiny), zavedena výuka občanské výchovy a chemie

4. 6. 1919

Ředitelem gymnázia Vít Hřivna

1920 – 1924

Ředitelem gymnázia František Slavík

1924 -1934

U příležitosti 60. výročí Slovanského gymnázia je přejmenováno opět na ”Slovanské”gymnázium

Odhalení busty prvního ředitele gymnázia Jana Evangelisty Kosiny v budově gymnázia, vydání almanachu “Památník 60. výročí českého gymnázia v Olomouci”

1927

Oslavy 10. výročí vzniku ČSR

Tělocvičné závody, veřejné cvičení na Sokolském stadiónu, slavnostní akademie

1928 – 1929

28. 10. slavnostní položení základního kamene “Studentského domova”

1932 – 1933

Slavnostní otevření “Studentského domova”

1933 – 1934

Ředitel Slavík odešel na odpočinek

Zatímní správce Josef Šamánek do konce školního roku

1. 1. 1934

Nástup nového ředitele ústavu prof. Františka Haderky

Společný výlet všech žáků na vojenskou střelnici do Kocourovce u Přáslavic

1934 – 1935

4. 12. první tzv. branný den

Žáci byli na vojenském cvičišti a v Hanáckých kasárnách, aby si prohlédli zbraně a výcvik, žačky sledovaly výklad o první pomoci při nepřátelském náletu, v rámci branné výchovy ústav navštívil 2. dragounský pluk a dělostřelecký pluk na neředínském cvičišti, prohlídka polních a protiletadlových děl

1935 – 1936

První branná vycházka na Svatý Kopeček

Zahájen dobrovolný kurs první pomoci pro 22 žaček gymnázia, 22. 6. tábořilo 40 žáků ve vojenském výcvikovém táboře na Kocourovci – následoval hromadný výlet všech žáků a profesorů na vojenské cvičení, prohlídka zbraní i tanků

1936 – 1937

Dvě třídy umístěny do mimoústavní budovy

Byly na Mořické nám. č. 9 – do budovy německých národních škol, úprava místností provedena na náklad rodičovského sdružení, 21.5. povoláni k vojenské službě profesoři Jiří Malásek a Vladimír Bezděk, veřejné cvičení žactva všech středních škol na Sokolském stadiónu, manifestace českých občanů ve městě

1937 – 1938

Tři primy umístěny mimo budovu

Od 22. 9. do 5. 10. se nevyučovalo, ústav byl zabrán československým vojskem, 5. až 13. 10. náhradní tříhodinové vyučování,14. 10. obnoveno dopolední vyučování, do 30. 11. přijato 323 žáků z postoupeného území Sudet, 31. 10. přičleněn ke škole i zbytek čtyř tříd stávajícího reálného gymnázia ve Šternberku, celkem 27 tříd – 1129 žáků, jejich umístění: jedna třída v Komeniu, dvě třídy na Mořickém náměstí, dvě třídy v německé obchodní akademii, tři třídy v německém reálném gymnáziu, fluktuace žactva i učitelů pro územní i státoprávní změny, odchod vdaných žen ze služby, 15.3. vyučování přerušeno, ústav zabrán pro ubytování říšskoněmeckých vojsk, vojsko se však v budově neubytovalo, 17.3. obnoveno pravidelné vyučování v hlavní budově i ve všech filiálkách kromě Komenia

1938 Výroční zpráva
1938 – 1939

Vyučuje se ve dvou turnusech dopoledne a odpoledne

1939 – 1940

Ředitel ústavu František Haderka na zdravotní dovolené

Správcem ústavu Richard Strnad

1939 – 1941

První revize učebnic a knih žákovské a profesorské knihovny

prosinec 1939

Nová revize – 5,5 q knih do stoupy

březen 1940

Další revize sbírek dějepisu a zeměpisu

Omezeno přijímání žáků, německo – česká vysvědčení, rozšířen týdenní počet hodin německého jazyka na 6, povinný poslech německého školního rozhlasu, zastaveno vyučování dějepisu, české literatury a zeměpisu

1941

Dívčí reálné gymnázium spojeno s naším ústavem

1943 – 1944

Sběr, výpomoc na pracovním úřadě v továrnách, na podzimní polní práce do Skrbeně a Horky

od roku 1939

Kopání zákopů a krytů

v roce 1943

Do června 1945 v důsledku zabrání budovy vyučováno v budově obecné školy v Olomouci-Neředíně

19.4. 1945 – zastaveno vyučování v důsledku blížící se fronty, 28.5. 1945 – obnoveno vyučování, dosavadní ředitel ústavu R. Hikl zproštěn funkce a vedením ústavu pověřen prof. dr. Jan Springer, zproštěni služby dva profesoři – O. Pospíšil a J. Mach, návrat profesorů z vězení resp. z koncentračních táborů (dr. R. Flašar, dr. J. Holubníček, Fr. Lón a Zb. Lásenický), vyučování zahájeno 28.5. školní slavností v aule školy. Žáci složili do rukou ředitele slib věrnosti republice, budova reálného gymnázia na tř. J. zPoděbrad zatím neuvolněná, a proto budova Slovanského gymnázia propůjčena i žactvu reálného gymnázia – střídání vyučování po týdnu, na ústavu ustaven prozatímní národní výbor (tři členové a tři náhradníci), výpomoc při polních pracích, 1945/– prof. Jan Springer jmenován zatímním správcem ústavu, později ve funkci potvrzen, 23.2. účast žáků vyšších tříd na slavnostní proklamaci Univerzity Palackého v Olomouci na Masarykově nám. před radnicí

1944 – 1945
1945

80. let Slovanského gymnázia

Slavnostní program a uctění všech obětí 2. světové války na neředínském hřbitově, vydán almanach “Símě hořčičné”, 24.2. účast na jednohodinové manifestační stávce od 12 hodin, 26.4. debata o nové ústavě za účasti studentů, 30.5. konání voleb ve slavnostně vyzdobené aule v budově ústavu, 18.6. v rámci majáles uspořádán v Novém divadle v Hodolanech, “kulturní večer“ – žáci nastudovali dvě divadelní představení za vedení prof. Čičatky a prof. Bartochy, 21.-23.6. zájezd od Žiliny v rámci kulturních styků mezi Žilinou a Olomoucí

1947 – 1948

Ředitelem dr. Jaroslav Hanáček

1949

Ředitelem dr. Miloslav Zedek

1951

Ředitelem dr. František Tvrdoň

1954

Ředitelem Otto Ficner

1958

Ředitelem Miroslav Hrabovský

1960

Sloučení Slovanského gymnázia s Polívkovým gymnáziem

1951 – 1952

Zřízení první jedenáctileté střední školy

1953 – 1954

Vznik SVVŠ

1. – 3. ročník ředitel Antonín Sosík, otevřeno sedm tříd denního studia a jedenáct tříd studia pro pracující v odpoledních hodinách (dálkové a vojenské kursy), škola umístěna ve 3. patře budovy ZŠ J. z Poděbrad

1963 – 1964

Navázány kontakty se sovětskou školou v Kostromi

1964 – 1965

První výměnný zájezd žáků a dvou profesorů do Kostrami

1966 – 1967

100. výročí založení Slovanského gymnázia

Vydán almanach “Pocta Slovanskému gymnasiu v Olomouci”

30. 9. – 1. 10. 1967

Výstava 100 let Slovanského gymnázia vbudově školy

29. 9. – 2. 10. 1967

Školu navštívil ministr školství dr. Jiří Hájek

20. 10. 1967

Tříletá SVVŠ změněna na čtyřleté gymnázium

Zřízeno pokusně osmileté gymnázium, ředitelem Oldřich Medek

1968 – 1969

Otevřeny další dvě třídy osmiletého gymnázia

1969 – 1970

Likvidace osmiletého gymnázia

31. 8. 1970

Výstavba nového školního pavilónu na dvoře

Postaven svépomocí (žáci, učitelé, rodiče)

1971 – 1972

Otevření nového pavilónu, umístěno šest tříd

První maturity čtyřletého gymnázia

1972 – 1973

Slavnostní akademie u příležitosti 110. výročí založení Slovanského gymnázia

17. 6. 1977

Ukončeno studium pro pracující

Navázány kontakty se sovětskou desetiletkou v Olomouci, tradice zápasů v košíkové

1983 – 1984

Administrativním rozhodnutím školského odboru KNV v Ostravě odebrán pavilon a předán do užívání jazykové škole

Ředitelem dr. Vladimír Bukáček, postupné uvolňování budovy na tř. Jiřího z Poděbrad 13 pro třídy gymnázia, třídy základní školy postupně přemístěny do okolních základních škol

1986 – 1987

Zřízeno sedmileté gymnázium

Dvě primy umístěny při ZŠ, zřízena francouzská sekce gymnázia (dvě třídy) – navázány kontakty slyceem vDijonu – výměnné pobyty výuku zajišťují francouzští lektoři

1990 – 1991

Třídy francouzského gymnázia umístěny na Pasteurově ulici

Dvě primy a dvě sekundy přesunuty ze ZŠ na Pasteurovu ulici – výuku zajišťují profesoři Slovanského gymnázia

1991 – 1992

Založen pěvecký sbor Slovanského gymnázia

září 1991

Navázány kontakty se střední školou Christelijk lyceum Veenendaal (CLV, Nizozemí)

Začátek pravidelných ročních výměn studentů Slovanského gymnázia a CLV vždy (asi 30), 1. memoriál Stanislava Cveka (prof. Slovanského gymnázia popraveného nacisty vr. 1944 ve Vratislavi), 1. turnaj smíšených družstev odbíjené pro gymnázia vregionu Hané, založen tančení klub – 100 členů – pod vedením dr. Slouky, velké oslavy 125. výročí založení Slovanského gymnázia, vydán almanach „V sýpkách ducha“

1992

Zřízena v přízemí budovy na tř. Jiřího z Poděbrad 13 Galerie Pepita z iniciativy prof. Hrbka

Pořádány výstavy fotografií, grafik a koláží

Od listopadu 1993

Vybudováno informační centrum na Pasteurově ulici

1995

Založen instrumentální soubor Slovanského gymnázia vedený prof. Číhalovou

1996

130. výročí založení Slovanského gymnázia

Vydán sborník studentských prací „Ambice v koši nekončí“ a almanach „Primum necessarium je vzdělání a mravnosti“

1997

135. výročí založení Slovanského gymnázia

Vydán almanach “... vzděláván budiž…“

Almanach
2002

Zahájení výuky dle nového vzdělávacího programu

Studio Gaudemus Omnes (Vzdělávání nás těší), škola se prezentuje novým logem a grafickým stylem

2007

Zahájení rekonstrukčních prací na pracovišti Pasteurova

2008

Dokončení přechodu školy na digitální formu řízení dokumentace

2009

Oslavy 20. výročí založení ČFS

2010

Položení základního kamene dostavby Slovanského gymnázia

2012

Předání dostavby gymnázia

(174 mil. Kč) k užívání, slavnostní zahájení provozu

2013

Návštěva prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana na Slovanském gymnáziu

Beseda s více než 500 studenty

2014

Pořádání 40. ročníku Celostátní přehlídky Studentské odborné činnosti

Více než 300 účastníků z České republiky, Slovenské republiky a Čínské lidové republiky

Červen 2018

Zahájení výuky podle upraveného učebního plánu školy

Zásadní zvýšení počtu dělených hodin

2019
2019