Králík Klement - jazykovědec, překladatel, ředitel olomouckého DRRG

jazykovědec, překladatel, ředitel olomouckého DRRG

Králík Klement - jazykovědec, překladatel, ředitel olomouckého DRRG

(nar. 5. listopadu 1881 v Kelči; zemřel v Olomouci 20. listopadu 1954) po maturitě na gymnáziu ve Valašském Meziříčí studoval na filosofické fakultě v Praze češtinu, němčinu, latinu a těsnopis! Vlastní pedagogickou dráhu zahájil na reálce v Mladé Boleslavi a následně v Telči. Od roku 1911 vyučoval na olomoucké České reálce (tedy na naší škole!) a po smrti prvního ředitele DRRG Steinmanna byl až do svého předčasného penzionování (v důsledku okupace) plných 16 let ředitelem moderně koncipovaného olomouckého Dívčího reformního reálného gymnázia.

Po celou dobu své aktivní pedagogické dráhy hojně publikoval, překládal z němčiny a dokumentoval aktuální kulturní život v regionu (pod pseudonymy Regulus, Adolf Skřehota.. a šiframi KKK, KK, -k), zejména v listech Pozor, Lidové noviny, Stráž Moravy, Slezský sborník, Péče o studentstvo.. Přispíval i do oblíbených Prombergrových kalendářů.

Po roce 1918 byl významným členem olomouckého Městského osvětového sboru a od roku 1925 předsedou Městské knihovní rady. Stáří prožil v rodišti své manželky ve Skaličce u Hranic, kde se nadále věnoval jazykovědným výzkumům. Jako renomovaný znalec kelčského nářečí byl váženým spolupracovníkem Slezského ústavu ČSAV v Opavě.