Anglický jazyk

Nižší gymnázium

Vyučovací předmět se jmenuje Anglický jazyk. Patří do vzdělávací oblasti Cizí jazyk podle RVP ZV. Na gymnáziu se vyučuje po celou dobu studia. Obsah výuky pomáhá k získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k němu. Zejména na nižším gymnáziu jde o osvojení základních potřebných jazykových dovedností a znalostí k aktivnímu použití v komunikaci. Schopnost porozumět čteným textům a vytvořit jednodušší písemné projevy jsou další cíle první fáze studia jazyka na nižším gymnáziu. Výuka probíhá vždy děleně.


Vyšší gymnázium

Vyučovací předmět Anglický jazyk je vytvořen ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a naplňuje vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace v RVP G. Anglický jazyk lze studovat jako cizí jazyk na vyšším stupni osmiletého gymnázia a na čtyřletém gymnáziu. Výuka navazuje na jazykové znalosti a komunikační dovednosti dosažené na konci základního vzdělávání, jež odpovídají úrovni B1.

Vzdělávání směřuje k osvojení mluvené i psané podoby jazyka na pokročilé úrovni odpovídající úrovni B1, B2 a C1 podle Společného evropského referenčního rámce jazyků a k osvojení poznatků potřebných nejen pro vykonání maturitní zkoušky, skládané na SGO většinově, ale také pro získání mezinárodně uznávaných zkoušek.

Cílem předmětu je neustálé prohlubování znalostí jazykových prostředků a slovní zásoby tak, aby žáci spontánně, plynně a gramaticky správně komunikovali v každodenních i méně běžných situacích, a to i písemnou formou.

Předmět rovněž prohlubuje znalosti žáků týkající se anglicky mluvících zemí v Evropě i ve světě a upevňuje tak vědomí existence rozlišných kultur a společností.

Třídy jsou ve všech ročnících ve výuce AJ děleny. Výuka probíhá od kvinty a prvního ročníku až do oktávy a čtvrtého ročníku s následující týdenní hodinovou dotací: kvinta a první ročník – 4 hodiny, sexta a druhý ročník – 4 hodiny, septima a třetí ročník – 3 hodiny, oktáva a čtvrtý ročník – 4 hodiny.

Ve třetím ročníku zůstává základní dotace na 3 hodinách, zároveň od třetího ročníku mohou ale studenti volit ještě dvouletý seminář s dvouhodinovou dotací. Ve čtvrtém ročníku je základní dotace opět 4 hodiny, studenti dále pokračují ve dvouhodinovém semináři, který si případně zvolili ve třetím ročníku, anebo si zvolí alespoň seminář Aj jednoletý, opět dvouhodinový.


Česko-francouzská sekce

Výuka předmětu Anglický jazyk odpovídá výuce vyššího gymnázia, pouze v řadě učebnic Insight je v 1. a 2.ročníku úroveň pre-Intermediate.

Cílem předmětu je neustálé prohlubování jazykových prostředků a slovní zásoby tak, aby žáci spontánně, plynně a gramaticky správně komunikovali v každodenních i méně běžných situacích, a to i písemnou formou.

 

Hodinová dotace

Osmileté studium

 • 1. ročník – 4 hodiny

 • 2. ročník – 4 hodiny

 • 3. ročník – 3 hodiny

 • 4. ročník – 3 hodiny

 • 5. ročník – 4 hodiny

 • 6. ročník – 4 hodiny

 • 7. ročník – 3 hodiny

 • 8. ročník – 4 hodiny


Čtyřleté studium

 • 1. ročník – 4 hodiny

 • 2. ročník – 4 hodiny

 • 3. ročník – 3 hodiny

 • 4. ročník – 4 hodiny


Šestileté studium

 • 1. ročník – 2 hodiny

 • 2. ročník – 2 hodiny

 • 3. ročník – 3 hodiny

 • 4. ročník – 3 hodiny

 • 5. ročník – 3 hodiny

 • 6. ročník – 3 hodiny


Volitelné a nepovinné předměty

Seminář Anglického jazyka – 2 x 45 minut výuky / tandem českého a britského lektora (dvouletý od 3. roč. a jednoletý ve 4. roč.)

Anglický klub – britský lektor Clive Everill – pro zájemce napříč třídami

 

Aktivity nebo akce pořádané pravidelně, aktivity pro nadanou mládež

 • celoroční Anglický klub s rodilým mluvčím: 1x týdně 90 minut pro kohokoliv, kdo má zvýšený zájem o AJ

 • pravidelné návštěvy anglicky mluvících zemí - nejbližší destinací je Velká Británie

 • každoroční účast studentů v Olympiádě z anglického jazyka

 • účast v překladatelské soutěži pořádané Filosofickou fakultou UP Olomouc

 • každoroční týdenní účast 6-8 studentů + britského lektora na mezinárodní akci ISLI v Německu – jednací řečí angličtina

 • odebírání časopisu Bridge

   

 

MAPA MOŽNOSTÍ VOLBY INTENZITY STUDIA ANGLICKÉHO JAZYKA na JzP

1) AJ mě moc nezajímá, anebo naopak mám jiné možnosti, proto si nechám jen základní výuku: 
      1.r./4h   2.r./4h   3.r./3h   4.r./4h

2) Zvolím si kromě základní výuky ve 3. ročníku volitelný dvouletý seminář AJ 2h/týden = od 3. ročníku mám  tedy celkem 5 a ve 4. ročníku 6 hodin týdně AJ

3) Chci první 3 roky jen základní výuku 1.r./4h, 2.r./4h, 3.r./3h a ve 4.r. jako rozjezd k maturitě volím jednoletý volitelný seminář  2h/týden  +běžnou výuku 4h týdně = mám celkem 6h týdně 

JSEM-LI  ZDATNĚJŠÍ, MOHU JEŠTĚ CHODIT DO AJ klubu K PANU LEKTOROVI CLIVU EVERILLOVI na JzP

(NEBO K PANU LEKTOROVI  MATTHEWOVI SWENEYMU-  na Pasteurovu – již i  nižší gymnázium)

schůzka jednou týdně 2 hodiny, otevřeno všem studentům se zájmem o konverzaci v AJ

 

Péče o výrazněji nadané studenty:

1) Činnosti navíc uvedené výše jako: práce v English clubu s lektorem, AJ olympiáda, výjezd na ISLI do Německa, nabídka anglické knihovničky beletrie pro studenty

2) Trvalá spolupráce s vedením olomoucké Linguy = centrum Cambridských zkoušek pro region: každoroční  informativní seminář o zkouškách FCE a CAE pro studenty ve velké posluchárně fyziky, účast vždy mezi 50-100 studenty, pro absolventy semináře systém slev na MOCK TESTY pořádané zkušebním centrem přímo na našem gymnáziu, kde si levně ověří  jazykovou zdatnost zadáním zkoušek FCE a CAE nanečisto, zájem o zkoušky tohoto typu je výrazně stoupající a stále více studentů je poté koná  „naostro“ pro získání mezinárodního certifikátu o jazykové způsobilosti. Výsledky na jazykové úrovni B2 a C1 se stávají běžnou praxí.

V červnu 2018 byla podepsána oficiální smlouva o spolupráci mezi vedením školy a centrem Cambridgeských zkoušek.

 

Seznam používané literatury:

Nižší gymnázium

 • English Plus 1 - 3 (OUP) 

Vyšší gymnázia, francouzská sekce:

 • řada učebnic  INSIGHT (OUP)
  Vysší gymnázium: úroveň INTERMEDIATE + UPPER-INTERMEDIATE
  Franc. sekce: úroveň PRE-INTERMEDIATE, INTERMEDIATE, UPPER-INTERMEDIATE


Semináře ve 3. a 4. roč. vyšší gymnázium:

 • Complete First (Cambridge  University Press) 3. vydání
 • Doplňkové materiály z  učebnice
  • English Vocabulary Organizer (Thomson)
  • Angličtina v kostce – gramatika (Fragment)

 


Další materiály:

 • k maturitě učebnice Angličtina maturitní témata (nakladatelství Výuka.cz)
 • gramatická příručka Odmaturuj 1
 • překladové a výkladové slovníky
 • časopisy: Bridge
 • autentické články
 • další materiály k reáliím
 • audio, video


Dále nabízíme k zapůjčení knihy z naší anglické miniknihovny – zjednodušená četba úrovně 1-6 (včetně nahrávky na CD), autentická četba – klasici (Shakespeare, Twain, Hemingway,..) i moderní autoři (McCarthy, McBain,…), dále edici Oxford Read and Discover (The USA, London, Food,…) – seznam k dispozici v kabinetě AJ  u prof. Agnew.

 

Seznam vyučujících: 15

 • Lenka Agnew

 • Pavla Bláhová

 • Lucie Bednářová

 • Martina Bičová – předsedkyně předmětové komise

 • Lenka Častulíková

 • Andrea Kaňáková

 • Jindřiška Kapitánová    
 • Milan Kříž

 • Eva Solovská

 • Eva Šolcová

 • Lenka Vacková - na rodičovské dovolené
 • Jaroslava Vozná

 • 3  rodilí mluvčí:  Clive Kenneth Everill, Matthew Sweney, Gerald Cohl
   

Odkazy na materiály a důležité stránky předmětu:

 

Úspěchy:

dobrá umisťování v olympiádě AJ a překladatelské soutěži FFUP

velmi úspěšná mnoholetá reprezentace ČR na mezinárodní AKCI ISLI v NĚMECKU

velmi úspěšné skládání cambridgeských zkoušek s certifikátem úrovně B2 a C1

poznávací týdenní zájezdy do Velké Británie