Ruský jazyk

Charakteristika předmětu:

S výukou ruského jazyka se na nižším gymnáziu začíná v tercii 3 hodinami týdně a pokračuje v kvartě 3 hodinami týdně. Na vyšším gymnáziu je výuka realizována s tříhodinovou týdenní dotací ve všech ročnících. Vzdělávání vede k osvojení mluvené i psané podoby jazyka po úroveň B1, od úplných začátků po úroveň A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Cílem předmětu je osvojit si jazykové prostředky, rozšířit si slovní zásobu a rozvíjet schopnosti žáků dorozumět se v ruském jazyce v běžných denních situacích. Ve výuce pracujeme s učebnicí Raduga po novomu 1. - 5. díl (vydavatelství Fraus, autoři: Stanislav Jelínek a spol.). Součástí učebnice je i pracovní sešit a audionahrávky. Dále používáme zvukové nahrávky, texty z internetu a časopisů, videonahrávky, hry, fotografie, hudební nahrávky a další dostupné autentické materiály.

V septimě a oktávě osmiletého gymnázia a ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia, mají žáci možnost zvolit si seminář z ruské konverzace s časovou dotací 2 hodiny týdně. Seminář z ruské konverzace je určen především pro žáky, kteří se budou připravovat na základní úroveň komplexní maturitní zkoušky z ruského jazyka, dále pro žáky, kteří se  budou připravovat na přijímací zkoušky na vysokou školu, ale i pro žáky, kteří se chtějí zdokonalit ve svých řečových dovednostech v ruském jazyce.

Žáci mají možnost zúčastnit se školního kola konverzační soutěže v ruském jazyce, překladové soutěže v ruském jazyce a recitační soutěže v ruském jazyce - Puškinova památníku. Vítězové pokračují do kola krajského, popřípadě celostátního. Žáci našeho gymnázia opakovaně dosahují v soutěžích skvělých výsledků.

Ve školním roce 2018/2019 získala studentka Veronika Zelenková 2. místo v krajském (fakultním kole) Překladatelské soutěže v ruském jazyce. Student Martin Vodička se umístil na 5. místě v krajském kole Konverzační soutěže v ruském jazyce, dále získal 1. místo v krajském kole recitační soutěže ARS POETICA – Puškinův památník a postoupil do celostátního kola v Praze. Zde se místa neudělovala, ale za svůj výkon získal mimořádné ocenění poroty.

 

Hodinová dotace

Čtyřleté studium

 • 1. ročník – 3 hodiny

 • 2. ročník – 3 hodiny

 • 3. ročník – 3 hodiny

 • 4. ročník – 3 hodiny

Osmileté studium

 • 3. ročník – 3 hodiny

 • 4. ročník – 3 hodiny

 • 5. ročník – 3 hodiny

 • 6. ročník – 3 hodiny

 • 7. ročník – 3 hodiny

 • 8. ročník – 3 hodiny

 

Volitelné a nepovinné předměty

 • Seminář z ruské konverzace

 

Aktivity nebo akce pořádané pravidelně, aktivity pro nadanou mládež

 • soutěže v ruském jazyce - Puškinův památník

 

Seznam používané literatury:

Raduga po novomu 1. - 5. díl (vydavatelství Fraus, autoři: Stanislav Jelínek a spol.

 

Seznam vyučujících:

 • Mgr. Marie Steigerová

 • Mgr. Zuzana Blahunková

 • Mgr. Iva Táborská

 

Odkazy na materiály a důležité stránky předmětu:

 

Úspěchy:

 • Překladatelská soutěž v ruském jazyce -Veronika Zelenková 2. místo v krajském fakultním kole

 • Konverzační soutěže v ruském jazyce, - Martin Vodička 5. místo – v krajském kole

 • Recitační soutěž ARS POETICA – Puškinův památník – Martin Vodička – 1. místo v krajském kole, čestné místo v celostátním kole