Španělský jazyk

Charakteristika předmětu:

Jednou z významných priorit na evropském i celosvětovém trhu práce je znalost cizích jazyků. Je to zároveň i jeden z cílů EU, podle které by všichni občané Evropy měli být schopni komunikovat kromě mateřského jazyka alespoň ve dvou dalších jazycích.

V nabídce druhého cizího jazyka, který si studenti SGO povinně volí, je také španělština.

Španělština je jedním z nejrozšířenějších jazyků ve světě. Domluvíte se jí nejen ve Španělsku, ale i v dalších devatenácti zemích španělské jazykové oblasti od Mexika přes Střední Ameriku až po Chile. Hovoří jí také nezanedbatelné procento populace ve Spojených státech amerických. Španělština je mateřským jazykem asi 450 milionů lidí ve světě a udržuje si druhé místo hned po angličtině. Je to jeden z nejhezčích románských jazyků.

 

Organizace a cíl výuky 

V počátcích výuky se studenti seznámí s jazykem a jeho zvukovou podobou, osvojí si pravidla výslovnosti, jejímž základem je evropská španělština. Postupně se naučí porozumět vyslechnutému sdělení a čtenému textu, písemně se vyjádřit a přirozeně reagovat v běžných situacích každodenního života. Seznámí se s reáliemi španělsky mluvících zemí včetně geografických údajů, získají základní poznatky z literatury, zejména současné. Produktivně zvládnou 2000-2500 slovních jednotek a vymezené morfologické a syntaktické struktury. Uvědomí si také odlišnou strukturu španělštiny a češtiny.

Při dobrém základu lze dále rozvíjet osvojování jazyka, trvalých výsledků však není možné dosáhnout bez systematičnosti a vytrvalosti ve studiu.

Ve všech hodinách jazyka se třída dělí na skupiny. Od druhého ročníku vyučuje konverzaci španělská lektorka (1 hodina týdně).

 

Čtyřleté a vyšší gymnázium - Obsahem předmětu je výuka španělského jazyka, která směruje k dosažení cílové úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Při naplňování obsahu je věnována pozornost všem průřezovým tématům. Cílem předmětu je osvojení si jazykových znalostí a komunikativních dovedností, rozvíjení schopností žáka dorozumět se tímto jazykem v běžných situacích, využívat ho v praktických činnostech a také získání všeobecné orientace týkající se španělsky mluvících zemí.

 

Týdenní časová dotace

Čtyřleté studium

  • 1. ročník – 3 hodiny

  • 2. ročník – 3 hodiny

  • 3. ročník – 3 hodiny

  • 4. ročník – 3 hodiny

Osmileté studium

  • 3. ročník – 3 hodiny

  • 4. ročník – 3 hodiny

  • 5. ročník – 3 hodiny

  • 6. ročník – 3 hodiny

  • 7. ročník – 3 hodiny

  • 8. ročník – 3 hodiny

 

Nižší gymnázium - Obsahem předmětu je výuka španělského jazyka, která směruje k dosažení cílové úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyk. Cílem předmětu je osvojení si základních jazykových znalostí a komunikativních dovedností, rozvíjení schopností žáka dorozumět se tímto jazykem v běžných situacích, využívat ho v praktických činnostech v písemné i mluvené podobě a také získání všeobecné orientace týkající se španělsky mluvících zemí.

 

Nepovinné předměty, kroužky:

možnost kroužku Španělské reálie a konverzace ve španělštině pro maturanty

 

Pravidelně pořádané akce a aktivity pro nadanou mládež:

Celostátní festival studentského divadla ve španělštině

přednášky Katedry romanistiky FF UP

kulturně poznávací zájezdy do Španělska

olympiáda ve španělštině

 

Základní používaná literatura:

María Ángeles Palomino: Chicos Chicas 1 až 4, Edelsa

 

VENTE 1, autores: Marín, Morales, Ibaňez

VENTE 2, autores: Marín, Morales, Ibaňez

 

Ve výuce jsou využívány další studijní materiály nejrůznější povahy (zahraniční učebnice, texty z tisku, video, filmy, hudba).

 

Úspěchy studentů:

2022

Krajské kolo olympiády ve španělském jazyce

- Zdena Štěpánková - 2. místo, kategorie II

 

2020

Krajské kolo olympiády ve španělském jazyce

- Demel Martin, 3. místo, kategorie I.

- Adamcová Dominika, 2. místo, kategorie II

- Ritterová Kateřina, 2. místo v překladatelské soutěži organizované FiF Ostravské univerzity

 

2019

– Krajské kolo olympiády ve španělském jazyce

- Pospíšilová Anna, 3. místo, kategorie I.

- Celostátní studentská překladatelská soutěž (FF Ostravská univerzita)

- Ritterová Kateřina, 2. místo

 

2018

- Krajské kolo olympiády ve španělském jazyce

- Surmová Eliška, 2. místo, kategorie SŠ II

- Lazárová Anna, 3. místo, kategorie SŠ I

 

Seznam vyučujících:

Mgr. Daniela Šmoldasová

Vysokoškolské vzdělání v oborech:

Učitelství: Latinský jazyk – Francouzský jazyk (FF UK Bratislava)

Učitelství: Španělský jazyk (FF UP Olomouc)

 

Mgr. Lukáš Dittrich

Vysokoškolské vzdělání v oboru:

Španělská filologie (FF UP Olomouc)

 

Mgr. Eva Šolcová

Vysokoškolské vzdělání v oborech:

Španělská a anglická filologie (FF UP Olomouc)

 

Bc.  Fabiola Garces Cervera

lektorka španělštiny

 

Zajímavé a užitečné adresy k výuce a studiu španělštiny:

www.bbcmundo.com

www.elpais.es

www.rae.es

www.cervantes.es

www.rne.es 

www.auladiez.com

babelnet.sbg.ac.at/carlitos

www.audiria.com

www.videoele.com

www.google.com > canciones para niňos