Zeměpis

Charakteristika předmětu:

Současná geografie je věda, která studuje vztahy přírodních, společenských i technických jevů v prostoru a čase a je nezastupitelná v objasňování složitých vazeb mezi přírodou a společností.  

Cílem výuky zeměpisu na SGO je poskytnout základní poznatky pro vědeckou geografii, které přispívají s jinými vyučovacími předměty k formování intelektu žáka. Absolventům gymnázia umožňují praktické využití geografických poznatků a činností v občanském životě.

 

Hodinová dotace

Čtyřleté studium

 • 1. ročník – 2 hodiny

 • 2. ročník – 2 hodiny

 • 3. ročník – 2 hodiny


Osmileté studium

 • 1. ročník – 2 hodiny

 • 2. ročník – 2 hodiny

 • 3. ročník – 1 hodina

 • 4. ročník – 2 hodiny

 • 5. ročník – 2 hodiny

 • 6. ročník – 2 hodiny

 • 7. ročník – 2 hodiny

 

Šestileté studium

 • 1. ročník – 2 hodiny

 • 2. ročník – 2 hodiny

 • 3. ročník – 2 hodiny

 • 4. ročník – 2 hodiny

 • 5. ročník – 2 hodiny

 • 6. ročník – 2 hodiny


 Volitelné a nepovinné předměty

 • Seminář ze zeměpisu - dvouletý volitelný pro 3. a 4. ročník
 • Seminář ze zeměpisu - jednoletý volitelný pro 4. ročník

 

Aktivity

Zeměpis na naší škole chápeme jako zajímavou a praktickou disciplínu, proto zařazujeme pro oživení výuky studentů výukové i popularizační přednášky a semináře. Přednášejícími jsou vyučující zeměpisu nebo hosté (v učebně zeměpisu byla přednášena např. témata Austrálie, Kanada, USA, Afrika, Turecko, Problémové Zakavkazsko, Gruzie, Arménie a Náhorní Karabach, Současný Balkán, Makedonie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Střední Asie: Tádžikistán, Kyrgyzstán).

Oblíbené jsou také semináře s aktivní účastí studentů pořádané organizací ARPOK (příklady témat: Neviditelná ruka trhu, Globální problémy, Rozvojové cíle tisíciletí, Jemen, Mongolsko, Vietnam).

Kladně je hodnocena také naše dlouhodobá spolupráce s katedrami geografie, geoinformatiky a rozvojových studií Přírodovědecké fakulty UP. Naši studenti pracovali pod vedením vyučujících katedry geografie na projektu Sídelní struktura Olomouce, účastnili se terénních aktivit na exkurzi v Euroregionu Praděd, vystoupili se svými příspěvky v rámci Dne českopolské spolupráce na katedře geografie. Vyučující katedry rozvojových studií připravili pro studenty např. seminář Humanitární a rozvojová pomoc. Pravidelně se účastníme také seminářů organizovaných katedrou geoinformatiky, které zajišťují většinou bývalí studenti SGO (např. témata Co je GIS, Mapová tvorba aj.).

 

Seznam používané literatury:

1. ročník

 • BIČÍK, Ivan, Bohumír JANSKÝ, Richard ČAPEK, et al. Příroda a lidé Země: učebnice zeměpisu pro střední školy. 3., upravené vydání. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2015. ISBN 978-80-86034-92-8.

 • DEMEK, Jaromír, Vít VOŽENÍLEK a Miroslav VYSOUDIL. Geografie 1 pro střední školy. 2., přeprac. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7235-519-8.

 • BIČÍK, Ivan. Hospodářský zeměpis: globální geografické aspekty světového hospodářství: učebnice pro obchodní akademie a jiné střední školy. 2., upr. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2010. ISBN 978-80-86034-90-4.

 • MATUŠKOVÁ, Alena. Geografie 2: socioekonomická část: pro střední školy. 2., přeprac. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2014. ISBN 978-80-7235-545-7.

 • Školní atlas světa. 4. vydání. Praha: Kartografie Praha, 2017. ISBN 978-80-7393-399-9.

 • HANUS, Martin a Luděk ŠÍDLO. Školní atlas dnešního světa. Praha: Terra, 2011. ISBN 978-80-902282-6-9.

2. ročník

 • BIČÍK, Ivan. Hospodářský zeměpis: globální geografické aspekty světového hospodářství: učebnice pro obchodní akademie a jiné střední školy. 2., upr. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2010. ISBN 978-80-86034-90-4.

 • MATUŠKOVÁ, Alena. Geografie 2: socioekonomická část: pro střední školy. 2., přeprac. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2014. ISBN 978-80-7235-545-7.

 • BAAR, Vladimír. Hospodářský zeměpis: regionální aspekty světového hospodářství: učebnice pro obchodní akademie a jiné střední školy. 2., aktualiz. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2008. ISBN 978-80-86034-86-7.

 • ANDĚL, Jiří, Ivan BIČÍK a Tomáš HAVLÍČEK. Makroregiony světa: regionální geografie pro gymnázia. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2010. ISBN 978-80-86034-78-2.

 • DEMEK, Jaromír. Geografie 3: regionální geografie světa pro střední školy. 2., přeprac. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2013. ISBN 978-80-7235-526-6.

 • Školní atlas světa. 4. vydání. Praha: Kartografie Praha, 2017. ISBN 978-80-7393-399-9.

 • HANUS, Martin a Luděk ŠÍDLO. Školní atlas dnešního světa. Praha: Terra, 2011. ISBN 978-80-902282-6-9.

3. ročník

 • BÍNA, Jan, Pavel ČERVINKA, Milan HOLEČEK, et al. Zeměpis České republiky: učebnice pro střední školy. 3. vydání, upravené. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2016. ISBN 978-80-86034-93-5.

 • KASTNER, Jiří. Geografie 4 pro střední školy: Česká republika. 2., přeprac. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2004. ISBN 80-7235-266-0.

 • PTÁČEK, Jan, ed. Česká republika: školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia. 3. vyd. Praha: Kartografie Praha, 2013. ISBN 978-80-7393-275-6.

 • HANUS, Martin a Luděk ŠÍDLO. Školní atlas dnešního Česka. Praha: Terra, 2015. ISBN 978-80-905403-4-7.

 • BAAR, Vladimír. Hospodářský zeměpis: regionální aspekty světového hospodářství: učebnice pro obchodní akademie a jiné střední školy. 2., aktualiz. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2008. ISBN 978-80-86034-86-7.

 • ANDĚL, Jiří, Ivan BIČÍK a Tomáš HAVLÍČEK. Makroregiony světa: regionální geografie pro gymnázia. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2010. ISBN 978-80-86034-78-2.

 • DEMEK, Jaromír. Geografie 3: regionální geografie světa pro střední školy. 2., přeprac. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2013. ISBN 978-80-7235-526-6.

 • Školní atlas světa. 4. vydání. Praha: Kartografie Praha, 2017. ISBN 978-80-7393-399-9.

  

Příručky:

 • KAŠPAROVSKÝ, Karel. Zeměpis I. v kostce: pro střední školy : [kartografie, fyzická geografie, socioekonomická geografie]. Praha: Fragment, 2008. Maturita v kostce. ISBN 978-80-253-0586-7.
 • KAŠPAROVSKÝ, Karel. Zeměpis II. v kostce: pro střední školy : [regionální geografie]. Praha: Fragment, 2008. Maturita v kostce. ISBN 978-80-253-0585-0.

 

Seznam vyučujících:

 • RNDr. Marcela Gažarová

 • Mgr. Pavel Andrýsek

 • PhDr. Jana Látalová

 • Mgr. Petr Spáčil

 • Mgr. Eva Štanglerová

 

Odkazy na materiály a důležité stránky předmětu:

 

 

Úspěchy:

Naši studenti se také účastní soutěží Zeměpisná olympiáda a Eurorebus. K největším úspěchům v Zeměpisné olympiádě patří úspěch v celostátním kole v roce 2011: v kategorii B Ondřej Vystavěl 1. místo, v kategorii C Ondřej Novotný 7. místo. V roce 2015 se umístil Ondřej Novotný v kategorii D v celostátním kole na 4. místě a zajistil si tak účast na Mezinárodní geografické olympiádě iGeo v ruském Tveru. Bronzovou medaili za svůj výkon převzal na Lomonosově univerzitě v Moskvě.

V roce 2017 se do celostátního kola zeměpisné olympiády probojovali studenti Ondřej Vystavěl v kategorii D a Tomáš Kroner v  kategorii C. Jejich výsledky byly skvělé již na úrovni krajského kola, které oba vyhráli a ze 189 soutěžících v krajích se ve svých kategoriích umístili do 10. místa v rámci celé České republiky. Ondřej Vystavěl se umístil v celostátním kole na 4. místě a postoupil tak na Mezinárodní geografickou olympiádu do srbského Bělehradu. Navíc získal ocenění v dílčích soutěžích: 1. místo ve fyzické geografii a 2. místo v soutěži O nejlepší mapu na geografické téma.

Ve vědomostní soutěži Eurorebus získali v roce 2017 v celostátním finále v soutěži tříd Marko Bermell, Tomáš Hrubý a František Lamla 3. místo, v roce 2018 pak obsadili 6. místo. V soutěži jednotlivců bojovala v celostátním kole Helena Bártová.

V roce 2019 jsme měli hezká umístění v krajském kole zeměpisné olympiády: v kategorii A Kalmár Attila 2. místo, Krátký Petr 9. místo, v kategorii B Kroupová Eliška 12. místo a v kategorii D Bártová Helena 10. místo.

Na tyto úspěchy navázali v roce 2020 v krajském kole zeměpisné olympiády Kočař Jan 1. místem  v kategorii A a Kalmár Atilla 2. místem v kategorii B. Dušková Kristýna se v kategorii D v celostátním kole umístila na 10. místě.

Zeměpisná olympiáda v roce 2021 proběhla pouze distanční formou. V krajském kole kategorie D obsadili Březina Jan 4. místo a Kröner Tomáš 9. místo.

Distanční formou proběhla zeměpisná olympiáda i v roce 2022, do jejíhož krajského kola postoupilo sedm našich studentů.