Odlišný způsob ukončení studia maturitní zkouškou byl povolen Rozhodnutím:

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana Praha 8. září 2020

R O Z H O D N U T Í

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) podle § 81 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti doručené dne 30. června 2020 rozhodlo o udělení souhlasu s odlišným způsobem ukončování vzdělávání maturitní zkouškou s platností od 1. října 2020 do 30. září 2026 v Slovanském gymnáziu Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc, pro žáky oboru vzdělání 79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce a oboru vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (dvojjazyčné třídy zřízené na základě mezinárodní spolupráce s Francouzskou republikou, s vyučovacím jazykem českým a francouzským).

Č. j. MSMT-29303/2020-6

 

 

Maturitní zkouška je rozložena do posledních dvou ročníků studia:

v 5. ročníku:

§  francouzský jazyk, písemná zkouška a ústní zkouška
(zařazena do profilové části maturitní zkoušky)

v 6. ročníku:

§  český jazyk a literatura
(formou společné části státní maturitní zkoušky)

 

§  matematika – písemná zkouška v délce 240 minut

 

§  dvě povinně volitelné zkoušky z předmětů
vyučovaných ve francouzském jazyce
(dějepis, zeměpis, chemie, fyzika – písemná zkouška a ústní zkouška)

Složením maturitní zkoušky získá žák spolu s maturitním vysvědčením atestaci potvrzující dosažení znalosti francouzského jazyka na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Maturitní zkouška na bilingvní francouzské sekci je zařazena v Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek (vypracovaný MŠMT v červenci 2003) do třetí, tedy nejvyšší úrovně znalostí cizích jazyků.

 

Specifika písemných maturitních zkoušek a písemné práce z francouzského jazyka:

  • témata jsou navrhována jednotně (komisí příslušného předmětu) a koordinována Francouzským institutem v Praze v den zkoušky se otevírají příslušné obálky se zadáním (těsně před zahájením vlastní zkoušky), zadání není předem známo (Francouzský institut v Praze posílá požadovaný počet exemplářů zadání)
  • při psaní se používají speciální tiskopisy, které zajišťují úplnou anonymitu práce
  • opravy prací probíhají centrálně pro všechny francouzské sekce
  • oprav se účastní vyučující daného předmětu ze všech česko-francouzských sekcí České republiky a jsou garantovány koordinátory jednotlivých předmětů
  • každá práce je hodnocena vždy nejméně dvěma vyučujícími dle daných kritérií, stanoví se definitivní známka a práce je následně odtajněna
  • objektivita oprav je garantována koordinátorem předmětu

 

Příklady témat pro písemné maturitní zkoušky:

Francouzština

Fyzika

Chemie

Matematika

Dějepis

Zeměpis