Školská rada

Kontakt: rada.skolska@email.cz

Výsledky 1. a 2. kola voleb do Školské rady 2024

Noví členové Školské rady Slovanského gymnázia

 

Členové Školské rady Slovanského gymnázia

Předseda školské rady: Ing. Martin Tesařík
Místopředseda školské rady: Mgr. Marek Pavlíček, Ph.D.

Další členové školské rady:
Mgr. Jiří Kříž
Ing. Petr Navrátil, Ph.D.
Mgr. Martin Pospíšil
JUDr. Robert Runták, MBA
Ing. Pavel Sekanina
Mgr. Ilja Spurný
Ing. Radovan Zrůbek, Ph.D.

 

Zápis ze schůze Školské rady Slovanského gymnázia Olomouc - 28. 6. 2023

Zápis ze schůze Školské rady Slovanského gymnázia Olomouc - 13. 10. 2022

Zápis ze schůze Školské rady Slovanského gymnázia Olomouc - 12. 1. 2022

Zápis z ustavující schůze Školské rady SGO - 20. 10. 2021


Funkce Školské rady:

§ 167, odst. 4 a 8 Zákona č. 561/2004 Sb. – Školská rada a její činnost

 

Jednací řád Školské rady Slovanského gymnázia Olomouc

ČLENSTVÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ

1. Školská rada při Slovanském gymnáziu (dále jen Rada) se skládá z jednotlivých členů, jejichž počet je dán zřizovací listinou Rady nebo její platnou přílohou. Členství v Radě je čestné.

2. U jmenovaných členů Rady vzniká jejich členství okamžikem jmenování, u volených členů okamžikem jejich zvolení.

3. U jmenovaných členů Rady zaniká jejich členství jejich odvoláním, odstoupením, úmrtím, odsouzením člena Rady pro úmyslný trestný čin nebo zrušením Rady.

U volených členů Rady zaniká členství uplynutím volebního období, odstoupením, úmrtím, odsouzením člena Rady pro úmyslný trestný čin nebo zrušením Rady. V případě zaměstnance školy okamžikem, kdy přestal být zaměstnancem školy, v případě zástupce nezletilých studentů, pokud jeho dítě přestalo být studentem školy, a v případě zástupce zletilých studentů, pokud sám přestal být studentem školy.

Voleného člena Rady může odvolat shromáždění nadpoloviční většiny oprávněných voličů, a to nadpoloviční většinou přítomných voličů.

 

PŮSOBNOST RADY

4. Školská rada vykonává svou působnost podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

5. Kromě pravomocí svěřených Radě v §168 výše uvedeného zákona je Rada povinna projednávat všechny podněty a návrhy zletilých studentů, zákonných zástupců nezletilých studentů, členů Rady, členů pedagogického sboru, ředitele i zřizovatele školy.

6. Předseda, místopředseda, popř. další pověřený člen Rady jsou oprávněni v rámci plnění jejích úkolů jednat jejím jménem.

 

JEDNÁNÍ RADY

7. Rada se schází ke svým schůzím nejméně dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na působnost Rady stanovenou zákonem a členové Rady o nich musí být informováni zpravidla nejméně 14 dní předem.

Pokud nebude některý člen Rady řádně a průkazně informován o termínu schůze a v důsledku toho se jí nezúčastní, bude hlasování v Radě neplatné, pokud by hlas chybějícího člena mohl ovlivnit výsledek tohoto hlasování. Formu průkazného informování stanoví Rada s ohledem na aktuální možnosti svých členů.

8. Činnost Rady organizuje a její jednání řídí její předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda, popř. jiný pověřený člen Rady.

9. Schůze Rady svolává předseda či na základě jeho pověření místopředseda. Podklady pro jednání Rady zajišťují členové Rady a ředitel školy. 

10. Rada jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy, místopředsedy nebo jiného člena Rady.

12. Výroční zpráva školy, návrh školního řádu a stipendijního řádu, návrh pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, návrh rozpočtu školy a zpráva o hospodaření školy musí být doručeny jednotlivým členům Rady zpravidla nejméně 14 dní před jejich projednáváním a hlasováním o nich v Radě. Totéž platí pro materiály týkající se návrhů školních vzdělávacích programů či koncepčních záměrů rozvoje školy, které předkládá ředitel školy.

Pokud nebude dodržena čtrnáctidenní lhůta a některý člen Rady poukáže na nedostatek času k prostudování předložených materiálů, nemůže být o nich hlasováno dříve než po uplynutí 14 dnů od jejich doručení všem členům Rady.

13. Jednání Rady se zúčastňují její členové. Jejich členství je nezastupitelné. Rada si může přizvat na jednání další oborníky, kteří se jednání zúčastňují s hlasem poradním. O vystoupení přizvaných osob na jednání Rady rozhodují její členové hlasováním.

14. Jednání Rady je neveřejné, pokud Rada nestanoví jinak.

15. Rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů při volbě předsedy, místopředsedy, při schvalování jednacího řádu, výroční zprávy školy, školního řádu, stipendijního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se Rada usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Rada je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. 

16. Z každého jednání se pořizuje zápis a usnesení, které podepisuje předseda. Na začátku jednání určí předseda Rady osobu, která bude zápis a usnesení z jednání pořizovat. Zápis z jednání spolu s usnesením Rady obdrží všichni členové Rady a ředitel školy zpravidla nejpozději do 14 dnů. O výsledcích svého jednání Rada informuje veřejnost prostřednictvím webových stránek školy a na informačních tabulích školy. 

17. O účasti na jednání Rady se pořizuje prezenční listina s podpisem každého účastníka. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání Rady.

18. Rada je orgánem školy. Škola je povinna vytvořit Radě podmínky pro její činnost a nést nezbytné náklady s její činností spojené.

 

ÚČINNOST JEDNACÍHO ŘÁDU

19. Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení Radou.

20. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 23. ledna 2018

V Olomouci, dne 23. ledna 2018

Ing. Martin Tesařík, v. r. předseda Školské rady SGO