Úřední deska

Ředitel Slovanského gymnázia v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 do oboru vzdělání:

79 – 43 – K/61  Dvojjazyčné gymnázium

Šestileté česko-francouzské studium pro žáky 7. tříd ZŠ a druhých ročníků nižšího stupně osmiletého gymnázia

Počet přijímaných žáků: 4

Kritéria pro přijetí

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium

 

Výsledky přijímacího řízení

čtyřleté studium

šestileté studium

osmileté studium