Neoral Lubomír, MUDr. et JUDr., DrSc. - univerzitní profesor, činovník Sokola

univerzitní profesor, činovník Sokola

Neoral Lubomír, MUDr. et JUDr., DrSc. - univerzitní profesor, činovník Sokola

(nar. 31. října 1927 v Olomouci; zemřel tamtéž 25. března 2000) Pan prof. Neoral maturoval na Slovanském gymnáziu v maturitním ročníku 1946 B.Vždy k Slovanskému gymnáziu hrdě hlásil a dosaženými vědeckými výsledky i svými morálními postoji se řadí k jeho největším osobnostem. V minulém režimu byl persekvován, mj. propuštěním z místa zástupce přednosty katedry Patologie. V prosinci 1989 byl jednomyslně zvolen děkanem Lékařské fakulty UP (tuto funkci vykonával po dvě funkční období do roku 1994). Byl přednostou Ústavu soudního lékařství a medicínského práva, členem vědecké rady LF UP a PF UP, dlouholetým vědeckým sekretářem a předsedou České lékařské společnosti JEP, členem předsednictva Společnosti pro klinickou medicínu při AV ČR, od roku 1988 působil po tři volební období jako viceprezident International Academy of Legal medicine and social Medicine, viceprezident World Association for Medical Law a člen sboru guvernérů WAML. Svým čestným členem ho zvolila Soudně lékařská společnost Polské republiky, Belgická vědecká společnost, Soudně lékařská společnost Maďarské republiky a Společnost soudního lékařství SRN a další zahraniční vědecké společnosti. Pan profesor Neoral pracoval v redakčních radách časopisů Čs. patologie a soudní lékařství a časopisu Rechtsmedizin, byl předsedou olomoucké pobočky Masarykovy společnosti a starostou olomoucké Smrčkovy župy Sokolské. Jako člen vědecké rady UP a kolegia rektora UP prosazoval vznik právnické fakulty UP v Olomouci. Pan profesor Lubomír Neoral byl velkou osobností lékařské vědy (byl autorem téměř 150 vědeckých prací, monografií a učebnic), vynikající učitel, skromný a charakterní muž, který vnímal své absolutorium Slovanského gymnázia jako velkou hodnotu svého života. Rovněž Slovanské gymnázium se k němu hrdě hlásí.