Otruba Josef

významný moravský botanik

Otruba Josef - významný moravský botanik

(nar. 10. března 1889 v Terezském údolí u Náměště na Hané; zemřel v Olomouci 28.11. 1952)

Slovanské gymnázium, na němž Josef Otruba maturoval v roce 1909, výrazně ovlivnilo jeho životní dráhu. Setkal se zde s vynikajícími botaniky prof. Františkem Polívkou a dr. Josefem Podpěrou. Skromné poměry Otrubovy rodiny Josefa donutily hned po maturitě nastoupit dráhu poštovního úředníka na Hlavní poště v Olomouci. Veškerý svůj volný čas však věnoval botanickému výzkumu Moravy. Za první světové války byl odvelen na východní frontu, kde se věnoval studiu mochen Pinských bažin. Následně se vypracoval na nejlepšího znalce rodu Potentilla v meziválečném Československu. Jako mimořádný posluchač vystudoval v prvních poválečných letech Masarykovu univerzitu v Brně. Botanika zůstala jeho celoživotním koníčkem (ve své profesi se vypracoval až na odpovědné místo poštovního ředitele, které zastával až do svého penzionování v roce 1942). Permanentně botanizoval a výsledky svých výzkumů publikoval v Časopisu Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, v Časopisu Moravského muzea v Brně, ve Vlastivědném sborníku střední a severní Moravy, Věstníku Klubu přírodovědců v Prostějově, v časopisu československých houbařů, v periodikách Příroda, Vesmír, Živa a v dalších odborných a regionálních sbornících.

Soupis jeho vědeckých prací, a článků, zveřejněný akademikem Josefem Podpěrou u příležitosti šedesátin Josefa Otruby, čítá 450 položek (mj. „Rostlinstvo Hlubokého Žlebu u Náměště na Hané“, „Květena Grygovských kopců“, „Květena Království u Grycova“, „Květena Hněvotínské stepi“, „Geobotanický výzkum Kosíře“ aj.). Knižně vydal dva díly „Úvodu ke květeně československého Slezska“ a v roce 1930 „Květenu Štramberka“. V letech 1921 – 1939 se hodně věnoval osvětové a přednáškové činnosti pro učitele, osvětové sbory, přírodovědné kluby i pro profesní uskupení houbařů, lékárníků, lékařů a dalších zájemců.

Od roku 1922 až do své smrti byl ředitelem olomoucké Botanické zahrady, kde mnoho času věnoval studiu rostlin. Od roku 1934 byl redaktorem přírodovědného oddílu Časopisu Vlasteneckého spolku muzejního.

Po smrti významného olomouckého botanika Heinricha Lause (10.11.1872 – 22.12.1941) působil na částečný úvazek i jako kustod přírodovědného muzea v Olomouci a od svého penzionování v roce 1942 se této činnosti věnoval naplno. Byl rovněž konzervátorem ochrany přírody, kdy pečoval o četné rezervace s přirozenými porosty a vzácnou květenou na Olomoucku. V botanické zahradě se podílel na mezinárodní výměně semen s renomovanými botanickými zahradami.

Absolvent Slovanského gymnázia z maturitního ročníku 1909 Josef Otruba je příkladem člověka, který svou cílevědomou prací a odbornou erudicí získal úctu nejen ve své profesi, ale i svými zálibami.