Občanská výchova a základy společenských věd

Charakteristika předmětu Občanská výchova:

Občanská výchova pomáhá žákům poznat roli občana v demokratické a pluralitní společnosti, poznat sebe sama a orientovat se v sociální realitě. Žáci si uvědomují své postavení v rodině, škole, mezi vrstevníky, rozšiřují svůj obzor k složitějším vazbám politickým, právním ekonomickým, globálním. Občanská výchova rozvíjí schopnost kritického myšlení, adekvátního vyhodnocení informací, schopnost argumentace a vedení dialogu.

 

Hodinová dotace

Osmileté studium

 • 1. ročník – 1 hodina

 • 2. ročník – 2 hodiny

 • 3. ročník – 1 hodina

 • 4. ročník – 2 hodiny

 

Pravidelné aktivity

Projektové dny

Jeden svět – festival dokumentárních filmů o lidských právech

 

Charakteristika předmětu Základy společenských věd

Vyučovací předmět ZSV rozvíjí a prohlubuje poznatky zejména v oblastech psychologie, sociologie, politologie, práva, filozofie, etiky, základů religionistiky a ekonomie. Jeho prostřednictvím si žáci utváří realistický pohled na život a orientují se ve společenských jevech a procesech, které tvoří rámec každodenního života. Žáci se učí kriticky reflektovat společenskou skutečnost a získané poznatky aplikovat v konkrétních životních situacích.

 

Hodinová dotace


Čtyřleté studium

 • 1. ročník – 2 hodiny

 • 2. ročník – 2 hodiny

 • 3. ročník – 2 hodiny

 • 4. ročník – 2 hodiny


Osmileté studium

 • 5. ročník – 2 hodiny

 • 6. ročník – 2 hodiny

 • 7. ročník – 2 hodiny

 • 8. ročník – 2 hodiny


Šestileté studium

 • 1. ročník – 1 hodina

 • 2. ročník – 1 hodina

 • 3. ročník – 1 hodina

 • 4. ročník – 1 hodina

 • 5. ročník – 1 hodina

 • 6. ročník – 1 hodina

 

Volitelné a nepovinné předměty

Společenskovědní seminář dvouletý (3. ročník)

Společenskovědní seminář jednoletý (4. ročník)

Psychologie (4. ročník)

Ekonomie (4. ročník)


Aktivity nebo akce pořádané pravidelně, aktivity pro nadanou mládež

Soutěže - Nebojme se myslet, Ekonomická olympiáda

Jeden svět – festival dokumentárních filmů o lidských právech

 

Seznam používané literatury:

 • Blecha, I. Filosofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002.

 • Buriánek, J. Sociologie pro střední a vyšší odborné školy. Praha, Fortuna, 2001.

 • David, R. Politologie. Základy společenských věd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003.

 • Kol. aut. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2015.

 • Ryska, R. Právo pro střední školy. Praha: Eduko, 2018.

 • Říčan, P. Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: Portál, 2005.

 • Sojka, M., Pudlák, J. Ekonomie pro střední školy. Praha: Fortuna, 1999.

 • Störig, H. J. Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000.

 

Seznam vyučujících:

 • Vladimír Antonín Bláha, M.A., MBa

 • Mgr. Lukáš Dittrich

 • Mgr. Stanislav Hanák

 • Mgr. Silvie Langerová 

 • Mgr. Jan Švestka, DiS.

 • Mgr. Dana Zívalíková – předsedkyně PK 

 

Odkazy na materiály a důležité stránky předmětu:

 • ivy.sgo.cz – Projekt inovace výuky společenských věd

 

Úspěchy studentů

Ekonomická olympiáda – účast v celostátním kole

Projektová soutěž HOW TO START UP – 1. místo