Volitelné předměty

Repetitorium chemie

Seminář bude cíleně a intenzivně připravovat studenty na přijímací zkoušky z chemie na vysoké školy (lékařské fakulty, farmaceutické fakulty, veterinární fakulty a vysoké školy podobného zaměření). Seminář bude klást důraz na otázky, okruhy a problémy vyskytující se na přijímacích zkouškách na tyto školy a také, do jisté míry, na učivo probírané v prvních semestrech VŠ. 

 

Seminář a cvičení z fyziky

3. ročník

Prohloubení učiva základního kurzu fyziky, vizualizace fyzikálních jevů pomocí systému Vernier, procvičení výpočtu příkladů, počítání komplexních příkladů. 


4. ročník

Prohloubení a opakování náplně učiva fyziky základního kurzu, procvičování výpočtu příkladů zaměřených na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na VŠ 

 

Seminář a cvičení z biologie

3. ročník 

Systematizace a rozšíření učiva některých oblastí botaniky, zoologie, biologie člověka, genetiky a ekologie, poznávání organismů, opakování k maturitě - teoretické i praktické části, příprava na přijímací zkoušky, exkurze. 


4. ročník

Systematizace učiva, poznávání organismů, opakování k maturitě - teoretické i praktické části, příprava na přijímací zkoušky, exkurze. 

 

Somatologie a genetika

3. ročník 

Rozšíření učiva základního kurzu somatologie (biologie člověka) a genetiky, systematizace učiva, opakování k maturitě, příprava na přijímací zkoušky, řešení genetických příkladů, exkurze.

 
4. ročník

Rozšíření učiva základního kurzu somatologie (biologie člověka) a genetiky, systematizace učiva, opakování k maturitě, příprava na přijímací zkoušky, řešení genetických příkladů 

 

Biochemie

Bude zaměřen především na biomolekuly jako základní jednotky živých systémů (bílkoviny, sacharidy, lipidy a nukleové kyseliny) a také na otázky týkající se vztahu struktury těchto látek a funkcemi v organismech. Diskutován bude také látkový a energetický metabolismus, koloběh látek. Významnou částí semináře budou také vybrané oblasti zaměřené na expresi a přenos genetické informace. Praktická část semináře bude naplněna identifikacemi a izolacemi biologicky významných látek. Student bude seznámen také se základy roztokové chemie, transportem a uskladněním biologicky důležitých iontů kovů v lidském organismu. 

 

Dějepisný seminář

3. ročník

Seminář je zaměřen na prohlubování učiva českých a československých dějin 20. století, regionální dějiny.
 Učivo je zaměřeno na politický vývoj, kulturu, náboženství, ekonomiku. Výuka je doplněna exkurzemi do archivu a dle zájmu do koncentračního tábora Osvětim.
 Součástí semináře bude prezentace seminárních prací studentů dle témat, která si sami z daného období a regionu vyberou. 


4. ročník

Seminář bude zaměřen na opakování a prohlubování učiva v oblasti českých a světových dějin, velký prostor bude věnován dějinám 20. století. 

 

Společenskovědní seminář

3. ročník

Seminář je určen pro studenty s hlubším zájmem o společenské vědy a budoucím maturantům. Seminář vede studenty, aby dokázali hlouběji promyslet danou problematiku, vyhodnocovat informační zdroje a zdůvodňovat alternativní interpretace kulturních fenoménů. Cílem semináře je zajímavou a přitažlivou formou seznámit studenty s nejzávažnějšími problémy společenských věd: náboženství a jeho postavení v současném světě, filosofická orientace ve světě, úvod do etiky (etické problémy v současném světě), mezinárodní vztahy a prostředky mezinárodní spolupráce, lidská práva a svobody a vybraná témata z ostatních společenských věd v širších souvislostech (psychologie, sociologie, právo, ekonomie aj.). Součástí semináře je také soustavná příprava studentů k maturitní zkoušce z Občanského a společenskovědního základu.

 
4. ročník

Seminář je určen pro studenty s hlubším zájmem o společenské vědy a budoucím maturantům. Cílem semináře je připravit studenty k maturitní zkoušce z Občanského a společenskovědního základu. Náplň semináře je orientována na základní problematiku společenských věd (psychologie, sociologie, politologie, právo, ekonomika, filosofie). Seminář studentům umožní orientovat se v jednotlivých disciplínách, hledat a nalézat souvislosti, správně rozumět a používat odborné pojmy a utříděné poznatky aplikovat na běžné životní zkušenosti. 

 

Seminář z anglického jazyka

3. ročník

Náplní semináře je rozvoj všech 4 základních dovedností podstatných pro osvojení cizího jazyka - reading, writing, listening, speaking. Učebnice Complete First pracuje ve 14 lekcích s tematickými okruhy, podle nichž jsou vybrány texty, frazeologie a slovní zásoba, což je pro maturitu praktické a užitečné. Trénují se i písemné formy podle uvedených vzorů, stejně tak konverzační frazeologie pro různé situace. Důraz je kladen na ústní projev.
Trénink ústního projevu a porozumění je zesílen pravidelným střídáním anglického rodilého mluvčího s českým vyučujícím.


4. ročník

Náplní je rozvoj všech 4 základních dovedností podstatných pro osvojení cizího jazyka - reading, writing, listening, speaking. Učebnice Complete First pracuje ve 14 lekcích s tematickými okruhy, podle nichž jsou vybrány texty, frazeologie a slovní zásoba, což je pro maturitu praktické a užitečné. Trénují se i písemné formy podle uvedených vzorů, stejně tak konverzační frazeologie pro různé situace. Důraz je kladen na ústní projev.
Trénink ústního projevu a porozumění je zesílen pravidelným střídáním anglického rodilého mluvčího s českým vyučujícím. 

 

Konverzace v ruském jazyce

3. ročník

V semináři se probírají konverzační témata, která jsou částečnou přípravou na maturitu, studenti zpracovávají referáty na daná témata, v hodinách se pracuje s texty, dělají se rozbory literárních děl, ale jsou i „zábavné“ hodiny – např. písně, hry, ruské filmy apod. 


4. ročník

Seminář je koncipován především jako příprava k maturitě z ruského jazyka, probírají se hlavně maturitní konverzační témata, pracuje se s texty a studenti zpracovávají referáty z probraných děl ruských a sovětských spisovatelů. 

 

Konverzace v německém jazyce

3. ročník

Konverzace v německém jazyce: Konverzace je zaměřena na prohlubování znalostí německého jazyka, zejména rozšiřování slovní zásoby a upevňování gramatických struktur. Rozvíjí znalosti získané během prvních dvou let u čtyřletého a čtyř let u osmiletého studia. Směřuje k rozšíření znalostí mluvené i psané podoby jazyka na pokročilé úrovni odpovídající úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a osvojení poznatků potřebných pro získání mezinárodně uznávaných zkoušek.


4. ročník

Konverzace v německém jazyce: Konverzace je zaměřena na prohlubování znalostí německého jazyka, zejména rozšiřování slovní zásoby a upevňování gramatických struktur. Rozvíjí konverzační schopnosti u základních konverzačních témat. Směřuje k rozšíření znalostí mluvené i psané podoby jazyka na úrovni odpovídající úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

Konverzace ve španělském jazyce

3. ročník

Cílem je rozšíření a prohloubení znalostí praktického jazyka-slovní zásoby, gramatiky, zlepšení ve vyjadřování, porozumění poslechu, přiblížení kulturních, historických a geografických reálií španělsky mluvících zemí. Určeno zájemcům, kteří se španělštinu učí i potenciálním maturantům. 


4. ročník

Určeno studentům, kteří se připravují k maturitní zkoušce-rozšíření slovní zásoby, konverzační témata, rozvoj komunikativních schopností, procvičování gramatiky, práce s textem (i v samostudiu), reálie španělsky mluvících zemí. 

 

Deskriptivní geometrie

Seminář rozvíjí a prohlubuje pochopení prostorových
vztahů reálného světa. Má také zvláštní význam při rozvíjení prostorové představivosti, schopnosti „prostorového vidění“ a v tříbení logického myšlení.
Během studia žáci objevují, že deskriptivní geometrie
nachází uplatnění v technických oborech lidské činnosti
(např. ve stavebnictví, strojírenství), kde se vyžaduje potřeba zobrazování prostorových útvarů.
Kótované promítání, Mongeovo promítání, kuželosečky, řezy těles, kulová plocha, pravoúhlá axonometrie. 

 

Informatika a výpočetní technika

V rámci semináře budou studenti seznámeni se základními programovými konstrukcemi (proměnné, operátory, větvení, cykly, seznamy, funkce) v jazyce Python, základními vlastnostmi algoritmů (budou ilustrovány na třídě řadících algoritmů) a principy návrhu algoritmů (exhaustive search, backtracking, decrease-and-conquer, devide-and-conquer, transform-and-conquer, greedy approach, iterative improvement a dynamic programming). Věnovat se budeme také základům objektově orientovaného přístupu, který si vyzkoušíme při implementaci základních datových struktur (zásobník, fronta, seznam, binární strom). V případě zájmu projdeme na závěr semináře také maturitní témata předmětu Informatika a výpočetní technika.

 

Zeměpisný seminář

3. ročník

Seminář utřiďuje, systematizuje a rozšiřuje středoškolské učivo zeměpisu. Je určen zájemcům o studium geografických a příbuzných přírodovědných oborů, mezinárodních rozvojových studií, ekonomických a společenských oborů a pro studenty, kteří pro své další studium potřebují utřídění a rozšíření zeměpisných znalostí. Je také vhodný pro studenty, kteří chtějí maturovat z předmětu zeměpis.
V průběhu výuky se žáci naučí zpracovávat a třídit geografické informace, samostatně vystupovat a prezentovat vybraná zeměpisná témata a vypracují seminární práci. Tyto dovednosti mohou dobře uplatnit v dalším studiu různých oborů. 


4. ročník

Seminář utřiďuje a systematizuje středoškolské učivo zeměpisu. Je určen studentům, kteří pro své další studium potřebují utřídění především základního středoškolského učiva zeměpisu. Je také vhodný pro studenty, kteří chtějí maturovat z předmětu zeměpis. V průběhu výuky se žáci seznámí se způsoby třídění a hodnocení základních geografických informací, naučí se samostatně vystupovat a prezentovat vybraná zeměpisná témata a vypracují stručnou seminární práci.

 

Psychologie

Seminář je určen pro studenty s hlubším zájmem o psychologii. Cílem semináře je prohloubení problematiky psychologie o otázky psychohygieny, psychoterapie, psychické obrany (jako metody proti psychickým útokům a vydírání), vývojové a sociální psychologie a psychologie osobnosti, psychopatologie, psychopedie aj. 

 

Seminář a cvičení z matematiky

3. ročník

Seminář je zaměřen na procvičení matematických poznatků a jejich rozšíření o další typy úloh, které nejsou součástí základního kurzu matematiky na gymnáziu. Příprava ke státní i profilové maturitní zkoušce. 


4. ročník

Seminář je zaměřen na systematizaci poznatků gymnaziální matematiky s ohledem na požadavky maturitní zkoušky a přijímacích zkoušek na vysoké školy. 

 

Seminář z ekonomie

Seminář z ekonomie je určen studentům s hlubším zájmem o ekonomii a budoucím  maturantům. Cílem je prohloubení znalostí ekonomie v oblasti ekonomických teorií, témat mikroekonomických a makroekonomických a rovněž mezinárodní ekonomie. Seminář je zaměřen i na oblast  aplikované ekonomie.

 

Konverzace ve francouzském jazyce

3. ročník

Seminář určen studentům, kteří se připravují k maturitě-rozšíření slovní zásoby, rozvoj komunikativních schopností, konverzační témata, práce s cizojazyčným textem, rozšíření vědomostí z oblasti francouzských reálií. 


4. ročník

Určeno studentům, kteří se připravují k přijímacím zkouškám z francouzského jazyka, důraz kladen na systematizaci a procvičování základních jevů francouzské gramatiky a na rozšíření slovní zásoby. 

 

Seminář a cvičení z chemie

Rozšíření vědomostí studentů se zájmem o chemii v základních oblastech chemie obecné. Seminář také připravuje studenty na přijímací zkoušky z chemie na vysoké školy (lékařské fakulty, farmaceutické fakulty, veterinární fakulty a vysoké školy podobného zaměření).