Německý jazyk

Charakteristika předmětu:

NG – předmět Jazyk německý vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a vznikl rozpracováním obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v RVP ZV. Povinný předmět JN vede žáky k užívání písemné a mluvené podoby jazyka v nejzákladnějších formách, zároveň žáci získávají základní informace o německy mluvících zemích. Rozšiřuje také celkový kulturní obzor žáků, vede je k tvořivosti a rozvoji představivosti.

VG - Vyučovací předmět Německý jazyk je vytvořen ze vzdělávacího oboru cizí jazyk z RVP G. Německý jazyk lze studovat jako cizí jazyk na vyšším stupni osmiletého gymnázia a na čtyřletém gymnáziu. Vzdělávání směřuje k osvojení mluvené i psané podoby jazyka na pokročilé úrovni odpovídající úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a osvojení poznatků potřebných pro získání mezinárodně uznávaných zkoušek.

 

Hodinová dotace

Osmileté studium

 • 3. ročník – 3 hodiny

 • 4. ročník – 3 hodiny

 • 5. ročník – 3 hodiny

 • 6. ročník – 3 hodiny

 • 7. ročník – 3 hodiny

 • 8. ročník – 3 hodiny

Čtyřleté studium

 • 1. ročník – 3 hodiny

 • 2. ročník – 3 hodiny

 • 3. ročník – 3 hodiny

 • 4. ročník – 3 hodiny

 

Volitelné a nepovinné předměty

Vyučovací předmět je doplněn o volitelnou jednoletou nebo dvouletou konverzaci s dotací 2 hodiny týdně ve 3. a 4. ročníku vyššího gymnázia. Dále je nabízena nepovinná konverzace pro všechny studenty vyššího gymnázia s dotací 2 hodiny týdně.

 

Aktivity nebo akce pořádané pravidelně, aktivity pro nadanou mládež

Naši studenti se pravidelně účastní celostátní Soutěže v německém jazyce, soutěže v přednesu německých literárních děl Bücherwurm a Překladatelské soutěže UP Olomouc.

V rámci výuky jsou každoročně pořádány exkurze do německy mluvících zemí a studenti jsou individuálně připravováni na mezinárodní jazykové zkoušky.

 

Seznam používané literatury:

Nižší ročníky víceletého gymnázia:

 • učebnice: Beste Freunde (nakl. Hueber)

 • studijní materiály (cvičebnice): Fertigkeitstraining A1 (nakl. Polyglot), Spielerisch Deutsch lernen, Schnelltrainer Deutsch (nakl. Hueber)

Vyšší ročníky víceletého gymnázia a čtyřleté gymnázium:

 • učebnice: Passt schon! 1-4 (nakl. Polyglot)

 • studijní materiály (cvičebnice): Fertigkeitstraining A1, Fertigkeitstraining B1 (obojí nakl. Polyglot),

 • K maturitě bez obav (nakl. Klett), Odmaturuj z německého jazyka 1 a 2 (nakl. Didaktis),

 

Seznam vyučujících:

 • Mgr. Pavla Bláhová
 • PhDr. Naděžda Hronová
 • Mgr. Martin Pospíšil - předseda PK
 • Mgr. Ervína Pospíšilová
 • Mgr. Lenka Pospíšilová
 • Mgr. Marie Steigerová
 • Mgr. Daniel Stieß

 

Odkazy na materiály a důležité stránky předmětu:

Studijní materiály jsou studentům poskytovány individuálně podle aktuální potřeby.

 

Úspěchy:

Robert Sipeki – 3. místo v celostátním kole soutěže v německém jazyce (2011)

Matěj Šamaj - 1. místo v literární soutěži Bücherwurm (2015)

Martin Zatloukal - 1. místo v univerzitním kole překladatelské soutěže UP Olomouc (2017)

Michaela Ondráková - 1. místo v univerzitním kole překladatelské soutěže UP Olomouc 2019

Naši studenti se pravidelně umisťují na nejvyšších příčkách v okresních a krajských kolech výše uvedených soutěží.